Bygganmälan - ej bygglovspliktig åtgärd

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Anmälan krävs för åtgärder enligt 6 kap 5 § plan- och byggförordning (PBF). Plan- och bygglagen tillåter kommunen att ta avgift enligt beslutad taxa för anmälan.

Bygga nytt, ändra eller riva, Orust kommun

Kompletta handlingar

Om anmälan är ofullständig, får byggnadsnämnden förelägga sökande att komplettera inom viss tid. Om inte ärendet kompletteras inom given tid kan anmälan komma att avvisas eller avgöras i befintligt skick enligt 6 kap 10 § PBF.

Ritningar

  • Fasadritningar i skala 1:100 ska vara måttsatta och innehålla uppgifter om ursprunglig och ny marknivå samt åt vilket väderstreck fasaden vetter åt.
  • Sektionsritning i skala 1:100 ska innehålla uppgifter om nockhöjd, taklutning och rumshöjd. Ange även färdig golvnivå om denna finns.
  • Planritning i skala 1:100 ska innehålla uppgift om var sektionen är tagen samt vad de olika rummen har för funktion.
  • Situationsplan i skala 1:500 ska vara måttsatt till fastighetsgräns samt till närliggande byggnader. 

Ritningarna bifogas i tjänsten som separata filer i PDF-format.

Kontrollplan behövs alltid enligt 10 kap. PBL

Förslag till kontrollplan ska bifogas enligt anmälan. Kontrollplanen kan dock vara enkel vid små åtgärder och bestå av exempelvis ritningar, lägeskontroll, brandskydd, konstruktion och färdigställande.

Ett förslag till enkel kontrollplan finns på kommunens webbplats och kan bifogas med ansökan. Förslaget går att använda för enkla ärenden då kontrollansvarig inte krävs. Om det vid åtgärden kan antas uppkomma rivningsmaterial som innehåller sådant farligt avfall som avses i plan- och bygglagen eller miljöbalken, ska detta framgå i kontrollplanen.

Kontrollplan behövs inte vid utbyte till likvärdig eldstad. Då räcker det att sotarens besiktningsprotokoll skickas in när åtgärden är slutförd.

Spara din ansökan

Du kan när som helst spara din ansökan i e-tjänsten om du behöver fortsätta fylla i den vid ett senare tillfälle.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Ritningar

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa